PL

Rosnące wymagania Klientów, potrzeba ich pozyskiwania oraz konkurencja na rynku w powiązaniu z aspiracjami naszej Firmy są motorem wdrożenia i utrzymywania Systemów Jakości. Produkujemy wyroby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zapewniając tym samym ich legalność. Zapewniamy środki do odpowiedniego środowiska realizacji wyrobu. Nie stosujemy surowców modyfikowanych genetycznie ani poddanych promieniowaniu jonizującemu. Firma FoodCare jest odpowiedzialna wobec pracowników i klientów za przestrzeganie wysokich standardów etycznych i prawnych, wspieranie postaw projakościowych i profesjonalnego rozwoju pracowników oraz zapewnienie im bezpiecznych i godnych warunków pracy. Nasza działalność uwzględnia interesy społeczności lokalnych oraz zasady ochrony środowiska naturalnego. Produkcja zgodnie z zasadami Systemu HACCP oraz w oparciu o założenia Kultury Bezpieczeństwa Żywności zapewnia dostarczanie Klientom produktów bezpiecznych zdrowotnie. Naczelną dewizą FoodCare Sp. z o.o. jest rozpoznawanie i przewidywanie potrzeb i wymagań Klientów oraz oferowanie naszych wyrobów lepiej niż robi to konkurencja. Umożliwiają to wspólne wartości, postawy i powszechna świadomość Pracowników, iż za optymalną, zgodną z potrzebami Klientów jakość i bezpieczeństwo wyrobów odpowiedzialni są wszyscy zatrudnieni, każdy na swoim stanowisku pracy. Znajomość dokumentów wybranego modelu Zarządzania Jakością i stosowania w praktyce ich postanowień pozwala zapewnić oczekiwaną przez Klientów jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów.

Wynikają z tego strategiczne cele jakościowe FoodCare Sp. z o.o.:

  • wytwarzanie wyrobów bezpiecznych na najwyższym poziomie jakościowym
  • ciągłe doskonalenie jakości i receptur naszych wyrobów
  • osiągnięcie przez klienta zaufania do marki FoodCare porównywalnego z markami wiodących Firm przy konkurencyjnej cenie
  • podnoszenie świadomości pracowników FoodCare w zakresie produkcji bezpiecznej żywności
  • Realizacja celów strategicznych odbywa się poprzez cele operacyjne ustanawiane i weryfikowane na każdym Przeglądzie Systemu Zarządzania Jakością przez Kierownictwo.
  • ścisłe wykonywanie zadań jakościowych wynikających z dokumentów Systemu Jakości
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności Pracowników
  • jednoznaczne określenie zadań i odpowiedzialności każdego Pracownika biorącego udział w procesie produkcji
  • wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcji i metod kontroli gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów
  • rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań wobec Klienta Firma FoodCare stosuje zasady etyki biznesowej.