PL

Mając na uwadze wpływ naszej produkcji na środowisko, FoodCare Sp. z o.o. zobowiązuje się do podjęcia działań zapobiegających możliwym zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Dodatkowo zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych poczynań.

Przyjęta Polityka środowiskowa opiera się na następujących celach:

  • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz najlepszymi praktykami dotyczącymi ochrony środowiska;
  • Segregację i minimalizację ilości odpadów;
  • Promowanie stosowania, tam gdzie to możliwe, materiałów z recyklingu;
  • Racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody;
  • Minimalizację szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery;
  • Systematyczne szkolenie pracowników, w celu uświadomienia aspektów ekologicznych w codziennej pracy;
  • Systematyczny monitoring wpływu naszej działalności na środowisko naturalne oraz wprowadzanie nowych celów wpływających na minimalizację tego wpływu.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna oraz znana wszystkim pracownikom, a zarząd firmy zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie i promowanie proekologicznego zachowania wśród naszych klientów biznesowych przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego i zachowania go dla przyszłych pokoleń.