PL

Firma FoodCare sp. z o.o. chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom stawianym przez współczesny biznes oraz chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoich pracowników wprowadziła zasady społecznej odpowiedzialności. W szczególny sposób pragniemy zwrócić uwagę na poszanowanie praw pracowników oraz zapewnić bezpieczne środowisko pracy. Zasady zawarte w tej polityce definiują naszą firmę, ale staramy się je również promować wśród wszystkich naszych partnerów biznesowych. Wprowadzając poniższe zasady mamy nadzieję, że nasza działalność pozwoli poprawić jakość życia pracowników i zapewnić rozwój społeczności lokalnej.

Realizując zasady społecznej odpowiedzialności w szczególności zwracamy uwagę na:

  • Zachowania tajemnicy Przestrzeganie prawa polskiego w zakresie prawa pracy;
  • Poszanowanie praw każdego pracownika;
  • Brak dyskryminacji w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym;
  • Równe traktowanie obcokrajowców w zakładzie;
  • Niezatrudnianie młodocianych i małoletnich;
  • Przeciwdziałanie mobbingowaniu i przemocy w miejscu pracy;
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy;
  • Promowanie etycznego zachowania w biznesie;
  • Zachowanie tajemnicy wrażliwych danych zarówno naszych pracowników jak i klientów biznesowych.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna oraz znana wszystkim pracownikom, a zarząd firmy zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów na wszystkich szczeblach organizacyjnych.