Informacja Zarządu Grupy FoodCare
23.10.2014

W odniesieniu do opublikowanych informacji dot. rozwiązania współpracy pomiędzy Grupą FoodCare a ZPC Otmuchów, Zarząd Grupy FoodCare S.A. informuje, iż w dn. 15 października 2014 r. wypowiedział umowę o współpracy ZPC Otmuchów.

 

Zarząd Grupy FoodCare podjął decyzję o wypowiedzeniu ze względu na niedotrzymanie przez ZPC Otmuchów terminów realizacji zamówień, co skutkowało brakiem możliwości wywiązania się FoodCare ze zobowiązań wobec partnerów biznesowych oraz kontrahentów. ZPC Otmuchów, jako wytwórca żelek owocowych, był dotychczas wyłącznym dostawcą FoodCare, któremu powierzone zostało wytwarzanie i pakownie żelek owocowych FRUGO. Mimo doposażenia linii produkcyjnych, ZPC Otmuchów nie był w stanie zrealizować zamówień złożonych przez FoodCare, co skutkowało odstąpieniem od konkretnych zamówień niezrealizowanych mimo upływu terminów, naliczeniem kar umownych i żądaniem zwrotu utraconej marży. 

 

Jednocześnie informuję, że podstawą prawną do skrócenia czasu wypowiedzenia umowy pomiędzy FoodCare a ZPC Otmuchów z 3 miesięcy do 1 miesiąca było niezrealizowanie przez ZPC Otmuchów zobowiązania do ustalenia nowej ceny po roku obowiązywania umowy.

 

 

Z poważaniem,

mec. Katarzyna Mossór

Pełnomocnik Zarządu FoodCare